Informacja dla chętnych do otrzymania pojemników do segregacji odpadów

Zmieniły się zasady przekazywania pojemników do segregowania odpadów komunalnych. Systemem wyposażania w pojemniki do segregacji zostanie objętych więcej nieruchomości. Zmiana wynika z nowego zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie ustawiania zbiorczego punktu, składającego się z pojemników do segregowania odpadów komunalnych tzw. „gniazda”. Zniesiono m.in. limit 30 osób, korzystających z pojemników, co pozwoli na wyposażanie mniejszych wspólnot w pojemniki. Dodatkowo od nowego roku, w gniazda do selektywnego zbierania odpadów, mogą być wyposażane nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (rodzinne ogrody działkowe).

Gniazda zbiorcze składają się z pojemników na papier (kolor niebieski), szkło (kolor zielony), tworzywa sztuczne (kolor żółty) i odpady biodegradowalne (kolor brązowy). Liczba pojemników, a także ich pojemność powinna być przystosowana do ilości osób korzystających z tych pojemników (od 120 l do 1100 l). W związku z tym, zachęcamy mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, a w szczególności zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości do składania wniosków o ustawienie gniazd.

Aby otrzymać pojemniki do segregacji odpadów należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o ustawienie zbiorczego punktu tzw. gniazda,
  2. kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca, w którym ma zostać ustawione gniazdo,
  3. kserokopię mapy z oznaczeniem miejsca na ustawienie gniazda,
  4. kserokopię aktualnego dokumentu, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu właścicieli nieruchomości, w przypadku składania wniosku jako pełnomocnik strony.

Teren pod pojemniki powinien być przygotowany i dostępny zarówno dla użytkowników, jak i podmiotów odbierających odpady komunalne, a lokalizacja pojemników nie powinna powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości oraz osób trzecich.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymywania odpowiedniego stanu sanitarnego i porządkowego terenu, na którym zostaną ustawione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz do przestrzegania zapisów obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jelenia Góra.

„Gniazda” przyznawane będą według kolejności wpływających wniosków, spełniających wymogi formalne, do wyczerpania limitu wynikającego z umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wnioski przyjmowane są w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. S. Okrzei 10, pok. 206d (II piętro).

 

Załączniki: 

  1. Zarządzenie nr 0050.794.2016 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27.10.2016 r.
  2. Wniosek o ustawienie zbiorczego punktu do segregacji tzw. „gniazda”

Grupa:

 

Kalendarz FB