Kroniki Projektów

Tytuł projektu: „Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze”.

Celem projektu będzie dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz kształcenia wysokiej klasy specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. Przeprowadzone badania u pracodawców unaoczniają rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami pracodawców a opiniami dotyczącymi przygotowania absolwentów szkół zawodowych do wykonywania zadań na stanowisku pracy.

Tytuł projektu: „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze”.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu tak, by jego wiedza i umiejętności zawodowe były odpowiedzią na oczekiwania pracodawców. Ta funkcja szkoły zawodowej stanowi główne źródło motywacji uczniów do rozpoczęcia nauki w tego typu szkole.

Projekt - Inwestuj w Jeleniej Górze – promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020, Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Schemat 1.4.C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych. RPDS.07.01.03-02-0014/16.

poprawa warunków kształcenia w mieście Jelenia Góra w zakresie edukacji podstawowej i gimnazjalnej.

Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych. RPDS.07.02.03-02-0001/16.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową
Poddziałanie: 3 - 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową– ZIT AJ

Projekt Zawodowy Dolny Śląsk

„Zawodowy Dolny Śląsk” projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Główny cel projektu: poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

Wsparcie dzieci niepełnosprawnych

Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych

Miasto Jelenia Góra otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację zadania pt. „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli w jeleniogórskich przedszkolach publicznych” (nr wniosku RPDS.10.01.03-02-005/16)

Warsztaty komputerowe dla dzieci

"Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli” - kronika projektu

Celem projektu jest udzielenie wsparcia 10 jeleniogórskim szkołom poprzez dofinansowanie zajęć wyrównawczych i kółek zainteresowań, objęcie uczniów szczególnie uzdolnionych programem stypendialnym, dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów doskonalących dla nauczycieli oraz wyposażenie szkolnych pracowni.

Termy Cieplickie "Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej" Kronika Projektu

Wykonawca złożył harmonogram rozruchu i przystąpił do prowadzenia rozruchu technologicznego obiektu: sieci niskoprądowych, wentylacji mechanicznej, technologii wody basenowej, systemu AKPiA oraz E

Park Zdrojowy w Cieplicach - kronika projektu

Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice – etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zespół Pocysterski w Jeleniej Górze - Cieplicach - kronika projektu

Głównym celem projektu była poprawa stanu zasobów dziedzictwa kulturowego jako podstawy aktywności kulturalnej dzielnicy uzdrowiskowej Miasta Jeleniej Góry, wzrost konkurencyjności dolnośląskiego potencjału turystycznego oraz rozszerzenie oferty kulturalnej regionu i wzmocnienie wizerunku oraz atrakcyjności turystycznej Cieplic.

 

Kalendarz FB