Rachunki bankowe Urzędu Miasta

Niezależnie od podstawowych rachunków dochodów gminy i dochodów Skarbu Państwa, Miasto Jelenia Góra wprowadziło indywidualne konta bankowe dla każdego wieczystego użytkownika gruntu, podatnika podatku od nieruchomości ipodatnika podatku od środków transportowych, a także dla osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.


PODATKI I OPŁATY LOKALNE


Przy dokonywaniu rocznych opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, oraz kolejnych rat podatku od nieruchomości, a także podatku od środków transportowych i opłaty za gospodarowanie odpadami, należy posługiwać się indywidualnym rachunkiem bankowym, przesłanym pocztą dla każdego wieczystego użytkownika gruntów i podatnika podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, a także zobowiązanego do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

 


 

Osoby, które nie otrzymały informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami, proszone są o dokonywanie wpłat na konto bankowe Urzędu Miasta w Millennium Bank:

 

89 1160 2202 0000 0002 4013 2984

Kod SWIFT-dla przelewów zagranicznych-BIGBPLPW 

Opłaty za gospodarowanie odpadami  należy dokonywać miesięcznie w terminie do ostatniego dnia miesiąca, za który następuje rozliczenie.

 


 Urząd Miasta Jelenia Góra

NIP: 611-238-50-43

Regon: 000579431

 

Miasto Jelenia Góra

NIP: 611-000-38-99

Regon: 230821523


 

Wpłat można dokonać bez dodatkowych opłat w Banku Millennium Oddział w Jeleniej Górze lub w kasach Urzędu Miasta Jeleniej Góry,  znajdujących się przy ulicy Sudeckiej 29 i Plac Ratuszowy 58, czynnych:

w godzinach od 740  do 1430 (poniedziałek, wtorek, środa)

740 do 1530 (czwartek)

740 do 1330 (piątek)

 


 

Konto dochodów Miasta

Bank Millennium S.A.

98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

wpłaty z tytułu:

 • podatku od nieruchomości
 • podatku od środków transportowych
 • podatku rolnego
 • podatku leśnego
 • podatku od posiadania psów,
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty miejscowej,
 • opłaty uzdrowiskowej,
 • opłaty targowej,
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością gminy,
 • opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • opłat z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów będących własnością gminy,
 • opłat z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności,
 • opłat z tytułu wykupu gruntów na własność,
 • opłat z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu,
 • opłat za rejestrację zwierząt,
 • opłat za pozwolenie wodno-prawne,
 • opłat za kartę wędkarską,
 • opłat za odbieranie odpadów komunalnych,
 • opłat za wytwarzanie odpadów ,
 • opłat za zbieranie odpadów,
 • opłat za transport odpadów,
 • opłat za odzyskiwanie odpadów,
 • opłat za zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami,
 • opłat za unieszkodliwienie odpadów,
 • opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Konto depozytowe

Bank Millennium S.A.

97 1160 2202 0000 0000 6011 5681

wpłaty między innymi z tytułu:

 • wadiów przetargowych,
 • kaucji,
 • zabezpieczeń należytego wykonania umów

Konto dochodów Skarbu Państwa

Bank Millennium S.A.

74 1160 2202 0000 0000 6011 5610


 

 

Kalendarz FB