Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej zobowiązany jest do wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z  art. 71 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. Nr 2147 ze zmianami).

Obowiązek ten dotyczy każdoczesnego następcę prawnego nieruchomości gruntowej, który wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wnosi sięprzez cały okres trwania tego prawa, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez odrębnego wezwania.

Po upływie ustawowego terminu naliczane są ustawowe odsetki. W przypadku obrotu nieruchomością strony umowy powinny ustalić sposób wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok kalendarzowy, w którym nastąpi obrót tym prawem.

Bliższe informacje o numerze indywidualnego konta bankowego, na które należy wnosić opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, można uzyskać w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Jelenia Góra, ul. Sudecka 29:

- nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Jelenia Góra i Miasta na prawach Powiatu   
   pok.32 tel. 75 7546229,
- nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa -  pok.41, tel. 75 7546233.

 

Kalendarz FB