NGO

Konsultacje projektu: Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z NGO i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu

"Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rok".

Projekt Programu udostępniony jest:

- na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra - www.jeleniagora.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.jeleniagora.pl

- w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 pok. 1 oraz w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń w godzinach pracy Urzędu.

Propozycje, opinie i uwagi do projektu Programu można przekazywać na formularzu konsultacji w terminie do dnia 18 października 2016 r. do godz. 15:30:

- osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Pl. Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub

- drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl


 

Projekt Programu na 2017 rok


 
-odnośnik BIP-

Grupa:

Przez sport do doskonałości - Procedura uproszczona

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz 1817 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres mwisniewska@jeleniagora.pl

Oferta: Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU - "Przez sport do doskonałości"

Oferta

Grupa:

Oferty otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych UMWD

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego sierpień 2017

Otwarte konkursy ofert w poszczególnych dziedzinach są ogłaszane i podawane na bieżąco do wiadomości na stronach BIP oraz na stronach internetowych poszczególnych programów oraz organizatorów konkursów: - urzędów miejskich i gminnych, - starostw powiatowych, - poszczególnych ministerstw.
Informacje o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego znajdziecie Państwo na stronie: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r
oraz na FB: Pozarządowy Dolny Śląsk – profil na FB: https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/

Inne adresy:
- Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (http://www.dip.dolnyslask.pl/ )
- Program Erasmus+ : program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.
- Program Wiedza Edukacja Rozwój – Harmonogram naborów 2017 - http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborowwnioskow/
- Portal www.ngo.pl - Fundusze (http://fundusze.ngo.pl/ )

Grupa:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii 2017

 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 czerwca 2017 roku na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zwalczanie narkomanii
 
ZPM NR 1059 - rozstrzygnięcie konkursu
(Zarządzenie nr 0050.1059.2017.VII)

Grupa:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi 2017

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 maja 2017 roku na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadanie wypoczynek

ZPM Nr 0050.1043.2017.VII z 22.06.2017 r.

Grupa:

Rozwiązywanie problemu bezdomności

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił  dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następującego celu szczegółowego: Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

Na realizację projektów w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył dodatkową kwotę w wysokości 1 269 306 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 3 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest tutaj.

Grupa:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na spotkanie 14.06.2017

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego oraz Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

 

zaprasza: przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz wszystkich zainteresowanych 

 

na na spotkanie animacyjne

        

Termin:                                   14-06-2017

 

Organizator:                            Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Jeleniogórskiego

                                               we współpracy z LGD Partnerstwo Ducha Gór

 

Godzina spotkania:                 10:00

 

Miejsce:                                  spotkanie odbędzie się w Podgórzynie w CAS POGÓRZE przy ul. Żołnierskiej 13 (obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych)

Celem głównym działań OWES dla subregionu jeleniogórskiego jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie z obszaru subregionu. W ramach projektu prowadzone będą liczne działania, takie jak: informacja, animacja, doradztwo, szkolenia oraz  dotacje na rozwój i utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących. Wysokość wsparcia na jedno miejsce pracy wynosi:

23 000,00 zł

 

Plan spotkania: 

10:00-10:15    Rozpoczęcie spotkania, przywitanie zaproszonych gości. Wypełnienie niezbędnej dokumentacji oraz wpis na listę obecności.

10:15 -11:30   Kreowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie jeleniogórskim -prezentacja OWES.

11:30 -11:45   Przerwa kawowa

11:45               Niezależny i stabilny podmiot - czy organizacje pozarządowe mogą zarabiać? Pomysł na biznes.

- panel dyskusyjny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 690-095-540  lub na adres pabian@sirr.pl najpóźniej do dnia 09-06-2017.

*Podczas spotkania wypełniane będą formularze dla Podmiotów i ich przedstawicieli. Proszę wziąć pieczątkę. 

Grupa:

Zjazd Sprawozdawczy w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym TPD

1 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze odbył się Zjazd Delegatów TPD Regionu Dolnego Śląska, podsumowujący w połowie kadencji działalność Zarządu Regionalnego za lata 2015-2016. Zjazd rozpoczął się od występu dwóch zespołów artystycznych:

1/ Integracyjnego Zespołu Instrumentalnego "CANTO", działającego od 2008 roku przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze (Integracyjnej) pod kierunkiem p. Anny Szewczuk,

2/ Zespołu teatralno-wokalnego "BAJECZKA" Szkoły Podstawowej, funkcjonującej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze pod kierunkiem p. Ewy Poniatowskiej i p. Moniki Mikulskiej. Przy obu jednostkach oświatowych działają Koła Przyjaciół Dzieci.

Prezentacja obu zespołów przyjęta została przez Delegatów i Gości Zjazdu z podziwem i uznaniem dla talentów i uzdolnień dzieci oraz zaangażowania prowadzących nauczycieli - pedagogów obu szkół.  Uczestnicy podziękowali za występ długimi brawami, a organizatorzy kwiatami oraz upominkami dla dzieci. Osiągnięcia dzieci są efektem ich pracowitości, a także okazywania pomocy ze strony szkół, nauczycieli oraz wsparcia Przyjaciół Dzieci z naszego Towarzystwa – powiedział prezes Ryszard Wach.

Wśród gości Zjazdu byli: p. Zofia Czernow - poseł na Sejm RP, p. Piotr Paczóski - z-ca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, p. Zygmunt Nowaczyk - z-ca Prezydenta Miasta Wałbrzycha i członek Prezydium Zarządu Głównego TPD, p. Zbigniew Ładziński - Starszy Cechu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, od lat społecznik i przyjaciel dzieci, Włodzimierz Szyposz - Honorowy Członek TPD z Legnicy, p. Maria Silbert-Salabura - dyr. Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze, p. Danuta Pawłowicz - dyr. Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, p. Sabina Wach - z-ca dyr. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jeleniej Górze.

            Zjazd Sprawozdawczy był również okazją do uhonorowania odznaczeniami TPD zasłużonych, wieloletnich działaczy Towarzystwa. Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza TPD otrzymały: p. Krystyna Młodnicka z Jeleniej Góry oraz p. Renata Nicpoń z Legnicy. Srebrną Odznakę Zasłużonego Działacza TPD zostali odznaczeni: p. Katarzyna Bielewicz-Czyczkan z  Kamiennej Góry, p. Dariusz Czekaj z Legnicy. Odznaką "Przyjaciel Dziecka" wyróżnieni zostali: p. Katarzyna Rydzy i p. Paweł Dziopa z Legnicy.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu TPD za lata 2015-2016 oraz informację o najważniejszych dokonaniach działaczy TPD z Dolnego Śląska przedstawił prezes Ryszard Wach. Delegaci Zjazdu otrzymali informację w formie pisemnej. Poszczególne Zarządy Okręgowe TPD z Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia sporządziły obszerny opis własnych dokonań, realizowanych zadań i działalności pomocowej na rzecz dzieci i rodzin potrzebujących różnych form wsparcia. A oto wizytówka działalności TPD na Dolnym Śląsku w liczbach:

 

- 246 kół TPD w tym 28 kół specjalistycznych ze względu na schorzenia zdrowotne dzieci;

- 5584 członków TPD;

- 14 placówek wsparcia dziennego (środowiskowe ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe i inne);

- 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej

- 3 punkty poradnictwa psychologicznego oraz kilkanaście innych punktów i grup wsparcia;

- formy wypoczynku w 2016 r. - 5047 uczestników na 124 turnusach, w tym rehabilitacyjnych;

- formy pomocy materialnej w 2016 r. - ok. 13,5 tys. dzieci i młodzieży (pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, dożywianie, okazjonalnie - paczki, upominki, nagrody).

Zwrócono uwagę, że znaczną, odczuwalną poprawę sytuacji wśród dzieci i rodzin na wsi i w mieście niesie program rządowy 500+, dzięki któremu więcej dzieci korzystało m.in.z wypoczynku zimowego i letniego.

Prezes Ryszard Wach podkreślił, że Zarząd Regionu Dolnośląskiego TPD jest koordynatorem oraz inicjatorem wspierającym jednostki organizacyjne TPD. Główny ciężar zadań kumuluje się w oddziałach okręgowych, które oprócz bieżącej działalności prowadzą także obsługę finansową realizowanych zadań i programów. Innym atutem jest bardzo duża różnorodność form pracy, każdy okręg wyróżnia się swoją specyfiką.

Grupa:

Subscribe to RSS - NGO

 

Kalendarz FB