nieodpłatna pomoc prawna

Godziny pracy punktu NPP w Książnicy Karkonoskiej

W związku z zamknięciem w dniach 24.12.2016 r. oraz 31.12.2016 r. Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” przy ul. Bankowej 27, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie nieczynny.

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje Mieszkańców Jeleniej Góry, iż na terenie miasta funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z obowiązującą ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. ( Dz. U z 2017 r.  poz. 2030 t.j. ).

Zadanie polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Miasto Jelenia Góra.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci, radcowie prawni lub aplikanci na podstawie umów zawartych z Miastem Jelenia Góra.

Na terenie Jeleniej Góry zostały utworzone 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 7, 
 2. w budynku Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27, 
 3. w budynku Filii nr 4 Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 32 - punkt prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 58-500 Jelenia Góra.

Nieodpłatną pomoc prawną otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzielenie świadczenia;
 • osoby, które ukończyły 65 lat - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • osoby posiadające ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;
 • kombatanci - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie zaświadczenia o statusie kombatanta lub statusie osoby będącej ofiarą represji wojennych i okresu powojennego;
 • weterani - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego; 
 • osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty - prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych powyżej;
 • kobieta, która jest w ciąży – prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROGRAMU (kliknij baner)

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Jeleniej Górze są zlokalizowane w następujących miejscach:

 

Punkt pomocy prawnej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, czynny:

 • poniedziałek od godz. 14.00  do 18.00 – Paweł Kurylik – radca prawny 
 • wtorek od godz. 12.00 do 16.00 – Wojciech Ćwiąkała – radca prawny 
 • środa od godz. 12.00 do 16.00 – Magdalena Kowalczyk – radca prawny
 • czwartek od godz. 14.00 do 18.00 – Jolanta Olizar - Rudolf – radca prawny
 • piątek od godz. 12.00 do 16.00 – Elżbieta Bogdańska – radca prawny

 

Punkt pomocy prawnej w budynku Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 27, czynny: 

 • poniedziałek od godz. 9.00 do 13.00 – Matylda Kogut – adwokat
 • wtorek od godz. 9.00 do 13.00 – Telimena Iwanowska – adwokat
 • środa od godz. 13.00 do 17.00 – Dyzma Bebak – adwokat
 • piątek od godz. 9.00  do 13.00 – Bartosz Rudolf – adwokat
 • sobota od godz. 9.00 do 13.00 – Grażyna Kołodziejczak – adwokat

 

Punkt pomocy prawnej prowadzony przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego (KRS nr 0000386088) - w budynku Filii nr 4 Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze, Pl. Piastowski 32, czynny: 

 • poniedziałek od godz. 13.00 do 18.00 – Bartosz Rudolf – adwokat
 • wtorek od godz. 10.00 do 15.00 – Mariusz Gierus – prawnik
 • środa od 11:00 do 16:00 – Mariusz Gierus – prawnik
 • czwartek od godz. 13.00 do 18.00 – Matylda Kogut – adwokat
 • piątek od godz. 13.00 do 18.00 – Mariusz Gierus – adwokat

 

Subscribe to RSS - nieodpłatna pomoc prawna

 

Kalendarz FB