odpady

Mobilny PSZOK - Październik

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że w 2017 r. na terenie Miasta Jelenia Góra przeprowadzona zostanie okresowa, mobilna zbiórka odpadów "problemowych" w następującej lokalizacji:

Monitoring transportu odpadów

Technika GPS znalazła też swoje zastosowanie w… miejskiej gospodarce odpadami. Zainstalowane w samochodach firm zbierających odpadki nadajniki GPS najlepiej weryfikują, czy auta opróżniają pojemniki zgodnie z harmonogramem

Akcja Segregacja – rekordowa ilość zebranych elektroodpadów

W ubiegłą sobotę (12 sierpnia 2017 roku) na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze poprzez wspólną zabawę, uczyliśmy się jak segregować odpady! Padł również rekord w ilości przyniesionych do mobilnego PSZOKa elektroodpadów.

Harmonogram zbiórki odpadów problemowych (sierpień 2017)

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że w miesiącu sierpniu zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych

Jelenia Góra bez rewolucji w segregacji odpadów

Na terenie Jeleniej Góry "rewolucji" w systemie nie będzie, gdyż wprowadzone zasady obowiązują w naszym mieście już od kilku lat. Pojemniki, które do tej pory były zakupione nadal będą w użytkowaniu.

Mobilna zbiórka odpadów problemowych - Harmonogram

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, że w miesiącu lipcu zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych.

„Gniazdo odpadowe” podziemne przy ul. Bankowej

Jest to drugie gniazdo odpadów komunalnych, po odebranym w styczniu br. gnieździe przy ul. Jasnej, zlokalizowane pod powierzchnią gruntu. W centrum miasta brakuje miejsc na lokalizowanie zwyczajnych pojemników

Mobilny PSZOK - Czerwiec

Na terenie Miasta Jelenia Góra przeprowadzona zostanie okresowa, mobilna zbiórka odpadów "problemowych" - Festyn na Czarnym, Noskowskiego 9 (festyn JSM), pl. Energetyka

Sprzątanie Borowego Jaru

W ramach obchodów Dnia Ziemi 2017 wiele instytucji i organizacji połączyło siły, aby uporządkować wyjątkowo malowniczy obszar, jakim jest Borowy Jar.

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za 2016 rok

 
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)  Miasto Jelenia Góra informuje, że:
 
1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jelenia Góra jest konsorcjum KOMSIM, w skład którego wchodzą firmy:
 
1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 
ul. Wolności 161/163 Jelenia Góra
 
2) SIMEKO Sp. z o.o.:
 
Biuro - ul Karola Miarki 42 Jelenia Góra
 
Baza magazynowo-transportowa - ul. Krakowska 42  
 
2. Miejscem zagospodarowania odebranych z terenu miasta Jelenia Góra zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Ścięgnach-Kostrzycy prowadzona prze Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Adres biura: Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice.
 
3. W 2016 roku Miasto Jelenia Góra osiągnęło 24 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami opadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła oraz 56 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne opadów budowlanych i rozbiórkowych osiągając tym samym wymagane rozporządzeniem Ministra Środowiska wartości.  Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł w roku 2016 – 0 %
 
4. Na terenie miasta Jelenia Góra funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul Wolności 161/163.  PSZOK funkcjonuje na terenie siedziby MPGK Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w każdą sobotę w godzinach 8.00-14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Od marca do października 2016r. funkcjonował mobilny PSZOK, który stacjonował na terenie miasta w 30 lokalizacjach.
 
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest od mieszkańców w PSZOK prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Wolności 161/163 oraz raz na miesiąc z terenu miasta, podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon. 

Grupa:

Subscribe to RSS - odpady

 

Kalendarz FB