odpady

Sprzątanie Borowego Jaru

W ramach obchodów Dnia Ziemi 2017 wiele instytucji i organizacji połączyło siły, aby uporządkować wyjątkowo malowniczy obszar, jakim jest Borowy Jar.

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za 2016 rok

 
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)  Miasto Jelenia Góra informuje, że:
 
1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jelenia Góra jest konsorcjum KOMSIM, w skład którego wchodzą firmy:
 
1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 
ul. Wolności 161/163 Jelenia Góra
 
2) SIMEKO Sp. z o.o.:
 
Biuro - ul Karola Miarki 42 Jelenia Góra
 
Baza magazynowo-transportowa - ul. Krakowska 42  
 
2. Miejscem zagospodarowania odebranych z terenu miasta Jelenia Góra zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Ścięgnach-Kostrzycy prowadzona prze Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Adres biura: Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice.
 
3. W 2016 roku Miasto Jelenia Góra osiągnęło 24 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami opadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła oraz 56 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne opadów budowlanych i rozbiórkowych osiągając tym samym wymagane rozporządzeniem Ministra Środowiska wartości.  Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł w roku 2016 – 0 %
 
4. Na terenie miasta Jelenia Góra funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul Wolności 161/163.  PSZOK funkcjonuje na terenie siedziby MPGK Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w każdą sobotę w godzinach 8.00-14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Od marca do października 2016r. funkcjonował mobilny PSZOK, który stacjonował na terenie miasta w 30 lokalizacjach.
 
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest od mieszkańców w PSZOK prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Wolności 161/163 oraz raz na miesiąc z terenu miasta, podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon. 

Grupa:

Mobilny PSZOK Maj 2017

przeprowadzona zostanie okresowa, mobilna zbiórka odpadów "problemowych"

W Dzień Ziemi sprzątaliśmy nasze miasto

Obchody Dnia Ziemi to coroczna akcja, podczas której promowane są prawidłowe postawy ekologiczne w społeczeństwie.

Podziemne pojemniki do segregacji odpadów – wydawanie kart dostępu

Uruchomiono podziemne pojemniki do segregacji odpadów komunalnych zlokalizowane przy ul. Jasnej w Jeleniej Górze

Zakaz spalania odpadów zielonych z działek i ogrodów

Ładna pogoda sprzyja pierwszym wiosennym porządkom w przydomowych ogródkach oraz na działkach rekreacyjnych. Przypominamy jednak o zakazie wypalania odpadów zielonych.

Kolejna zbiórka odpadów w ramach PSZOK

W kolejnych dniach marca odbędzie się mobilna zbiórka odpadów problemowych

Tablice edukacyjne ochronią dzieci przed smogiem

Trwa wydawanie tablic edukacyjnych o zakazie spalania odpadów w przydomowych piecach. Drugą ciekawą funkcją tablic jest możliwość informowania dzieci i młodzieży o aktualnym stanie powietrza w Jeleniej Górze.

Tablice edukacyjne ochronią dzieci przed smogiem

Trwa wydawanie tablic edukacyjnych o zakazie spalania odpadów w przydomowych piecach. Drugą ciekawą funkcją tablic jest możliwość informowania dzieci i młodzieży o aktualnym stanie powietrza w Jeleniej Górze. 

Od połowy lutego jeleniogórskie placówki szkolno-wychowawcze mogą odbierać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jeleniej Górze przy ul. Okrzei 10 tablice edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Tablice zamówiono z przeznaczeniem do wywieszenia w szkołach i przedszkolach na terenie Jeleniej Góry – mogą je pobierać jednostki publiczne, jak i prywatne. 

Miasto zakupiło 100 sztuk tablic wyposażonych w komplet 6 magnetycznych obrazków ilustrujących kolorowe „buźki”. Obrazki nawiązują do popularnych w interaktywnym świecie emotikon, które wyrażają emocje. I na przykład buźka zielona z szerokim uśmiechem wskazuje warunki idealne do aktywności na zewnątrz, natomiast bardzo smutna buźka w kolorze bordowym informuje, że wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Umożliwi to podejmowanie przez dyrekcję decyzji o wyjściu na spacer czy przeprowadzeniu lekcji w terenie w oparciu o stan jakości powietrza. Kolory odpowiadają indeksowi jakości powietrza prezentowanemu na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu air.wroclaw.pios.gov.pl

Niektóre szkoły we własnym zakresie drukowały informacje o stanie jakości powietrza i wywieszały je na korytarzach. Zakupione przez Miasto tablice pozwolą wprowadzić w nawyk codzienne sprawdzanie jakości powietrza, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Taka forma komunikacji jest zdecydowanie bardziej estetyczna, a przede wszystkim atrakcyjna i czytelna dla dzieci.

Na drugiej część tablicy znajduje się hasło: „Chroń zdrowie swoje i dzieci NIE PAL ŚMIECI!”. Grafika przedstawia chorego ucznia wdychającego niebezpieczne substancje, które dostały się do powietrza w wyniku spalania odpadów. Powyżej znajduje się obraz czystego środowiska z widokiem na Śnieżkę i kompletem pojemników do segregacji odpadów. Wizualizacja opatrzona jest hasłem „Domowy piec nie jest śmietnikiem! Segregując odpady chronisz nasze środowisko”. Tego typu hasła maja uświadomić dzieci, ale również rodziców i opiekunów, którzy odwiedzają szkoły i przedszkola o konsekwencjach spalania odpadów w domowych piecach. W końcu wszyscy oddychamy tym samy powietrzem i wszyscy chcielibyśmy, aby było czyste i zdrowe.

Tablice finansowane są z budżetu miasta w ramach działań edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz w zakresie informowania o jakości powietrza.

tablica

Grupa:

Subscribe to RSS - odpady

 

Kalendarz FB