wytchnieniowa

Autor: redakcja UMJG

20.7.2020 - 12:49

Opieka wytchnieniowa. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Czym jest opieka wytchnieniowa?
Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu opieki osobie ze stwierdzoną formą niepełnosprawności w sytuacji, gdy jej opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia jakichś codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie.

Dla kogo jest przeznaczona opieka wytchnieniowa?
Ponad milion osób w naszym kraju to osoby wymagające całodobowej opieki. Są to niepełnosprawne dzieci, a także osoby dorosłe, niepełnosprawni umysłowo lub psychicznie oraz obłożnie chorzy, krótko mówiąc - wszystkie osoby niesamodzielne. Obowiązek sprawowania opieki nad takimi osobami spoczywa w całości na rodzinach.

Z uwagi na dobro chorego opiekunowie poświęcają swój czas, często rezygnując z pracy zawodowej, czasami narażając własne zdrowie. Do niedawna opiekunowie chorych, czyli przede wszystkim członkowie rodzin, byli pozbawieni jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa edycja 2020r.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów zamieszkałych na terenie Miasta Jelenia Góra, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Zadanie 1:
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację Zadania 1 wynosi 324.000,00 zł

Zadanie 2 :
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu2 lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację Zadania 2 wynosi 31.360,00 zł

Zadanie 3 :
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.
Wysokość środków publicznych planowanych na realizację Zadania 3 wynosi 60.000,00 zł

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2020 roku, do godz.15.30.
Szczegóły na stronie : BIP