Komunikat w sprawie aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontroli ich opróżniania

Prezydent Miasta Jeleniej Góry w związku z obowiązkiem prowadzenia przez Miasto Jelenia Góra ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, wynikającym z  art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.), zwraca się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dostarczenie go do Urzędu Miasta Jelenia Góra. 

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta Jeleniej Góry Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój nr 58 oraz na stronie internetowej:

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jeleniej Góry w zakładce „Poradnik klienta” - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Gospodarka Komunalna.

Wypełnione druki prosimy składać za pośrednictwem:

  • Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra 
  • poczty elektronicznej na adres: wgk_um@jeleniagora.pl 
  • w kancelarii Urzędu w godzinach pracy tj. od poniedziałku do środy w godz. 7:30 – 15:30, czwartek 7:30 – 16:30, piątek 7:30 – 14.30. 

Podstawa prawna: art3 ust 3pkt 1 i 2 ustawy z dania 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) każdy mieszkaniec ma obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie własnej posesji, między innymi poprzez podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub umiejscowienie na terenie posesji szczelnego zbiornika bezodpływowego bądź sprawnie działającej przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z art. 6 ww. ustawy w przypadku posiadania zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków właściciel jest obowiązany do regularnego opróżniania urządzeń co musi być udokumentowane ważną umową z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem nieczystości oraz regularnie gromadzonymi rachunkami za takie usługi. Umowa musi zostać zawarta z firmą posiadającą pozwolenie na prowadzenie usług asenizacyjnych na terenie Jeleniej Góry (wykaz przedsiębiorstw poniżej). Rachunki za usługi wywożenia nieczystości ciekłych, zgodnie z ustawą należy przechowywać za okres jednego roku. 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje, że będą prowadzone kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrole będą prowadzone poprzez kontrolę dokumentów w Urzędzie Miasta Jelenia Góra Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz kontrolę w terenie. W przypadku kontroli w terenie prowadzonej przez Straż Miejską oraz pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska właściciele nieruchomości są zobowiązani okazać umowę zawartą z przedsiębiorcą, świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Jeleniej Góry oraz dowody potwierdzające uiszczanie opłat za takie usługi. W tym celu prosi się właścicieli nieruchomości o przygotowanie powyższych dokumentów, aby kontrola przeszła sprawnie. 

Powyższe obowiązki określa art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości   i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z późn. zm.) oraz §8 pkt 7 Uchwały Nr 209.XXX.2016  Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2016 r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry.

Przypomina się również, iż zgodnie z art. 117 §1 i §2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618), każdy kto nielegalnie usuwa nieczystości ze swojej posesji podlega karze grzywny do 1500 zł lub karze nagany.

 

 

Kalendarz FB