Mobilna zbiórka odpadów problemowych

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra informuje, zostanie przeprowadzona kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne i in. Zbiórka odbędzie się 2 kwietnia 2016 r., a mobilny PSZOK zlokalizowany będzie przy ul. Wiejskiej 29 przy byłej delegaturze Urzędu Wojewódzkiego, w godzinach od 10:00 do 13:00.

 

Akcja prowadzana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

W trakcie mobilnej zbiórki przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych, powstających na terenie Miasta Jelenia Góra m.in.:

- leki,

- farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,

- opakowania po środkach ochrony roślin, środki ochrony roślin,

- kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,

- detergenty,

- oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe,

- baterie i akumulatory,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

- urządzenia zawierające freony,

- lampy fluorescencyjne,

- opady zawierające rtęć,

- oleje i tłuszcze jadalne.

 

Aby skorzystać z mobilnego PSZOKa właściciel nieruchomości winien okazać dokument potwierdzający obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowy najmu lokalu, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal.

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi.

 

Kalendarz FB