ochrona środowiska

Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest

W nadchodzącym roku będzie możliwość pozyskania do 100% dotacji na zadania związane z usuwaniem azbestu

Mój prąd – program dofinansowania do paneli fotowoltaicznych

 

W ramach programu „Mój prąd” można otrzymać dotację, czyli bezzwrotną pomoc finansową do wykorzystania w celu budowy instalacji fotowoltaicznych.

 

Nabór wniosków dotyczy:
Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

 

Beneficjenci:
Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

Forma dofinansowania:
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

 

Terminy i sposób składania wniosków:
Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym.

 

Termin pierwszego naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku.

 

Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd”, bezpośrednio w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawieprzy ul. Konstruktorskiej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

ul. Konstruktorska 1

 

02-673 Warszawa

 

 

 

Wnioski do pobrania na stronie:

 

 

Szczegółowe informacje o programie:

 

Informacji o programie "Mój Prąd" udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW:

 

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Funkcjonuje również dedykowana skrzynka:mojprad@nfosigw.gov.pl

DOTACJE na zmianę ogrzewania

 

 1. Masz dom jednorodzinny i chcesz zmienić ogrzewanie - skorzystaj z programu "Czyste Powietrze"

Zapraszamy na stronę WFOŚiGW we Wrocławiu:

https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

 

2)Zarząd Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Oś priorytetowa 3Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użytecznościpublicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetycznaw budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ, Typ 3.3 e Modernizacjasystemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej –projekt grantowy, pn.: „OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ MODERNIZACJĘŹRÓDEŁ CIEPŁA NA OBSZARZE AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ”.

Wnioskowana kwotadofinansowania: 5 210 416,11 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

Miasto Jelenia Góra zgłosiło do założeń wniosku, zapotrzebowania mieszkańców Jeleniej Góry na:

 • podłączenie do sieci cieplnej;

 • montaż instalacji gazowej;

 • montaż instalacji OZE (w tym pomp ciepła);

 • montaż kotłów na biomasę (5 klasa);

Realizacja działań związanych ze zmianą ogrzewania przewidziana jest na lata 2020/2021.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej, merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl) oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2019 r.

 

Termin dla mieszkańców Miasta Jeleniej Góry

Przewidywany nabór wniosków mieszkańców - IV kwartał 2019 r.

 

Informacja o możliwości składania wniosków przez mieszkańców zostanie zamieszona na stronie miasta Jelenia Góra https://jeleniagora.pl/ w aktualnościach oraz w banerze pn.: Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania.

Informacja o udzielonych dotacjach przez Miasto Jelenia Góra w latach 2018/2019

Miasto Jelenia Góra zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej we Wrocławiu - dalej WFOŚiGW, umowy pożyczkowe na realizację zadań:

 1. pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 1”. Wnioskowane dofinansowanie w kwocie: 2 359 000,00 zł

 2. pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 1” . Wnioskowane dofinansowanie w kwocie: 660 000,00 zł

 3. pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra - zadanie 2”. Wnioskowane dofinansowanie w kwocie: 3 628 000,00 zł

 4. pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Uzdrowiska Cieplice - zadanie 2” . Wnioskowane dofinansowanie w kwocie: 790 000,00 zł

Termin rozpoczęcia ww. zadań: 01.01.2017 r. Termin zakończenia zadania 1: 26.02.2019 r., zadania 2: 28.02.2019 r.   

W pierwszym naborze tj. do dnia 03 lipca 2017 r. zgłosiło się 400 chętnych.

W drugim naborze tj. do dnia 30 kwietnia 2018 r. zgłosiło się 517 chętnych.

Wszyscy mieszkańcy Jeleniej Góry, którzy zmienili ogrzewanie i przynieśli komplet dokumentów w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. otrzymali dotację.

 

Ostatecznie Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych rozliczył z WFOŚiGW we Wrocławiu:

 

zadanie

A)

zad 1/

Miasto

B)

zad 1/ Uzdrowisko

C)

zad 2/

Miasto

D)

zad 2/ Uzdrowisko

łącznie

zawarte umowy [szt.]

233

64

332

79

708

udzielone dofinansowanie [zł]

1508484,73

423318,27

228 9475,8

507475,81

4 728 754,61

 

liczba zlikwidowanych pieców indywidualnych

[szt.]

374

82

508

98

1062

 

Dotacja przydzielana była w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w maksymalnej wysokości do:

1) dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;

2) dla mieszkania w budynku wielorodzinnym - 7.000,00 zł.

 

Podstawa prawna: uchwała nr 303.XLI.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra
w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” Link do uchwały - http://bip.jeleniagora.pl/resolutions/content/6901

 

 

Nie spalaj węgla brunatnego i odpadów!

Zakaz spalania w kotłach, piecach oraz kominkach, paliw stałych o najniższej jakości

Przyjmowanie wniosków od mieszkańców- którzy dokonali zmiany systemów ogrzewania

 
 
Dnia 21 września 2018 r. Miasto Jelenia Góra podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej we Wrocławiu kolejne umowy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. 
 
Warunkiem zawarcia umowy dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 303.XLI.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16.05.2017 zmienioną Uchwałą nr 338.XLIII.2017 z dnia 12.09.2017 r., jest wykonanie trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym zlokalizowanych na terenie Jeleniej Góry.
 
W związku z powyższym zapraszam wszystkich mieszkańców, którzy w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. złożyli w Urzędzie Miasta Jelenia Góra (tj. w DRUGIM NABORZE) DEKLARACJĘ dotyczącą likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Jeleniej Góry w latach 2017 i 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych do złożenia wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 
 
Wnioski należy składać do: Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29, pokój nr 23, II piętro w następujących terminach:
    • I Tura - do 5 listopada 2018 r. (prawdopodobna wypłata dotacji do 31 grudnia 2018 r.);
    • II Tura - do 30 stycznia 2019 r. (prawdopodobna wypłata dotacji do 30 kwietnia 2019 r.).
 
Niezłożenie kompletu dokumentów w ostatecznym terminie tj. do dnia 30 stycznia 2019 r., traktowane będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w programie. Powyższe podyktowane jest koniecznością sprawnej i terminowej realizacji programu.
 
Równocześnie informuję, że uzyskanie dofinansowania w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” może uniemożliwić skorzystanie
z dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
 
WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem (oryginały dokumentów wnioskodawca – dotowany zobowiązany jest posiadać do wglądu): 
    1. kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów), aktualny na dzień złożenia wniosku; 
    • w przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego, zgodę właściciela nieruchomości *, 
    • w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania*;
    2. kserokopia umowy dostarczania paliwa/energii*………z dnia……… zawarta z…
    3. kserokopia dokumentu potwierdzającego prawidłowe wykonanie zadania (np. protokołu odbioru wewnętrznej instalacji gazowej, protokołu z pomiarów instalacji elektrycznej itp.), 
    4. kserokopia pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej*, 
    5. certyfikaty zgodności CE zamontowanych urządzeń, 
    6.  kserokopia dokumentu potwierdzającego klasę nowego kotła*, 
    7. kserokopia zaświadczenia o dacie i liczbie wyłączonych pieców węglowych/likwidacji kotłowni węglowej, wystawione przez kominiarza lub wykonawcę zmiany systemu ogrzewania, 
    8. kserokopia opinii kominiarskiej potwierdzająca trwałe usunięcie połączenia pieca kaflowego z przewodem kominowym*, 
    9.  kserokopia opinii kominiarskiej potwierdzającej prawidłowe wykonanie zadania*, 
    10. oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy *: 
    •  pełnomocnictwo, 
    •  dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 
    11. oryginały faktur/rachunków wraz z potwierdzeniami przelewów - w przypadku płatności bezgotówkowych - wskazujące wnioskodawcę jako nabywcę. 
* - skreślić jak nie dotyczy 
 
Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy:
    1. koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania,
    2. koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie
 w przypadku   likwidacji   wszystkich   źródeł   w   nieruchomości   objętej zgłoszeniem),
    3. koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
    4. koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną,
    5. koszt przyłączy gazowych i energetycznych,
    6. koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,
    7. koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),
    8. koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
    9. zbiornik na ciepłą wodę użytkową,
    10. koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,
    11. koszt wykonanych opinii kominiarskich,
    12. koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła. 
Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe
….................................................................................................................................................
Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2017 r.
…................................................................................................................................................
    1. Dotacja będzie udzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Jeleniej Góry, jednak w kwocie nie wyższej niż:
    1) dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;
    2) dla mieszkania w budynku wielorodzinnym - 7.000,00 zł. 
 
 
 

Doposażenie Straży Miejskiej

Straż Miejska otrzymała nowe urządzenia służące – w szerokim pojęciu – zapobieganiu nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza.

Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania 2017/2018

 

Zachęcamy mieszkańców Jeleniej Góry  
do likwidacji lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w roku 2017 i  2018 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił w dniu 28.04.2017 r. nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – dalej „Program”, dla jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Cel programu: Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej.

 

1. Beneficjenci końcowi programu:

 • osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania w ramach niniejszego „Programu”,
 • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków),
 • w odniesieniu do osób fizycznych - beneficjentami końcowymi mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych,
 • w przypadku współwłasności do złożenia zgłoszenia o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj.: wnioskodawcy,
 • dofinansowanie udzielane jest osobno na każdy lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny lub kotłownię (w przypadku kotłowni wspólnej), tzn. właściciel kilku nieruchomości w przypadku chęci objęcia ich „Programem”, składa wniosek dla każdej nieruchomości oddzielnie (obowiązuje zasada: jedna nieruchomość - jedno zgłoszenie).

2. Zakres wsparcia: przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła:

 • Kotły gazowe;
 • Kotły na olej lekki opałowy;
 • Piece zasilane prądem elektrycznym;
 • Kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – nie dotyczy obszaru Uzdrowiska Cieplice;
 • Kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) - wilgotność  biomasy poniżej 20%;
 • Włączenie do sieci cieplnych;
 • OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła.

 

3. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:

a)  Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2017 roku, a kończy wraz z końcem realizacji „Programu” tj. w  dniu 30 września 2018 r. - termin zakończenia okresu kwalifikowalności został określony przez Miasto w celu prawidłowej realizacji zadania.

b)  Do   kosztów   kwalifikowanych   zaliczane   będą   wyłącznie   koszty   poniesione
w   okresie kwalifikowania oraz bezpośrednio powiązane z celami przedsięwzięcia objętego pomocą finansową, a także mieszczące się w katalogu elementów wymienionych w lit. d).

c) Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

d) Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy:

 • koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania,
 • koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie   w przypadku   likwidacji   wszystkich   źródeł   w   nieruchomości   objętej zgłoszeniem),
 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
 • koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną,
 • koszt przyłączy gazowych i energetycznych,
 •  koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,
 • koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),
 • koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
 • zbiornik na ciepłą wodę użytkową,
 • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,
 • koszt wykonanych opinii kominiarskich,
 •    koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła.

e) Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe,

f) Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak:

 • koszt nadzoru nad realizacją,
 • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
 • koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta końcowego.

4. Informacje dodatkowe: 

a)    Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE.

b) Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.

c)  Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.

d)   Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w ramach „Programu” tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19)  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) tj. mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW;

 

e)      W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła
w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:

 • wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
 • pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
 • pieców objętych ochroną konserwatorską.

W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

Kwota dotacji dla beneficjenta końcowego zostanie podana w późniejszym terminie – po zliczeniu osób chętnych do udziału w „Programie”.

 

W związku z powyższym Miasto Jelenia Góra prosi wszystkich zainteresowanych chcących  zmienić system ogrzewania i uczestniczyć w „Programie” do złożenia wstępnej DEKLARACJI dotyczącej likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji  oraz zakupu
i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Jeleniej Góry w latach
2017 i 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych.

DEKLARACJĘ należy złożyć w terminie do dnia 03 lipca  2017 r. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: ul. Sudecka 29, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój 53 lub w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Jelenia Góra „Uzdrowisko Cieplice”  przy ul. Gimnazjalnej 2 (budynek B w godzinach 12 -14 poniedziałek, w godzinach 17-19 środa)  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra.

DEKLARACJE złożone po ww. terminie nie zostaną uwzględnione we wniosku składanym do WFOŚIGW we Wrocławiu. 

Możliwość pobrania wzoru deklaracji w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29, pokój nr 53 oraz w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej, adres jw.

 

DEKLARACJA do pobrania PDF

 

 

Subscribe to RSS - ochrona środowiska

 

Kalendarz FB