ochrona środowiska

Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest

W nadchodzącym roku będzie możliwość pozyskania do 100% dotacji na zadania związane z usuwaniem azbestu

Doposażenie Straży Miejskiej

Straż Miejska otrzymała nowe urządzenia służące – w szerokim pojęciu – zapobieganiu nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza.

Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania 2017/2018

 

Zachęcamy mieszkańców Jeleniej Góry  
do likwidacji lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w roku 2017 i  2018 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił w dniu 28.04.2017 r. nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – dalej „Program”, dla jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Cel programu: Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej.

 

1. Beneficjenci końcowi programu:

 • osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania w ramach niniejszego „Programu”,
 • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków),
 • w odniesieniu do osób fizycznych - beneficjentami końcowymi mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych,
 • w przypadku współwłasności do złożenia zgłoszenia o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj.: wnioskodawcy,
 • dofinansowanie udzielane jest osobno na każdy lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny lub kotłownię (w przypadku kotłowni wspólnej), tzn. właściciel kilku nieruchomości w przypadku chęci objęcia ich „Programem”, składa wniosek dla każdej nieruchomości oddzielnie (obowiązuje zasada: jedna nieruchomość - jedno zgłoszenie).

2. Zakres wsparcia: przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła:

 • Kotły gazowe;
 • Kotły na olej lekki opałowy;
 • Piece zasilane prądem elektrycznym;
 • Kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – nie dotyczy obszaru Uzdrowiska Cieplice;
 • Kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) - wilgotność  biomasy poniżej 20%;
 • Włączenie do sieci cieplnych;
 • OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła.

 

3. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:

a)  Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2017 roku, a kończy wraz z końcem realizacji „Programu” tj. w  dniu 30 września 2018 r. - termin zakończenia okresu kwalifikowalności został określony przez Miasto w celu prawidłowej realizacji zadania.

b)  Do   kosztów   kwalifikowanych   zaliczane   będą   wyłącznie   koszty   poniesione
w   okresie kwalifikowania oraz bezpośrednio powiązane z celami przedsięwzięcia objętego pomocą finansową, a także mieszczące się w katalogu elementów wymienionych w lit. d).

c) Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

d) Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy:

 • koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania,
 • koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie   w przypadku   likwidacji   wszystkich   źródeł   w   nieruchomości   objętej zgłoszeniem),
 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
 • koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną,
 • koszt przyłączy gazowych i energetycznych,
 •  koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,
 • koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),
 • koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
 • zbiornik na ciepłą wodę użytkową,
 • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,
 • koszt wykonanych opinii kominiarskich,
 •    koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła.

e) Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe,

f) Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak:

 • koszt nadzoru nad realizacją,
 • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
 • koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta końcowego.

4. Informacje dodatkowe: 

a)    Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE.

b) Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.

c)  Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.

d)   Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w ramach „Programu” tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19)  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) tj. mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW;

 

e)      W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła
w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:

 • wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
 • pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
 • pieców objętych ochroną konserwatorską.

W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

Kwota dotacji dla beneficjenta końcowego zostanie podana w późniejszym terminie – po zliczeniu osób chętnych do udziału w „Programie”.

 

W związku z powyższym Miasto Jelenia Góra prosi wszystkich zainteresowanych chcących  zmienić system ogrzewania i uczestniczyć w „Programie” do złożenia wstępnej DEKLARACJI dotyczącej likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji  oraz zakupu
i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Jeleniej Góry w latach
2017 i 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych.

DEKLARACJĘ należy złożyć w terminie do dnia 03 lipca  2017 r. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: ul. Sudecka 29, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój 53 lub w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Jelenia Góra „Uzdrowisko Cieplice”  przy ul. Gimnazjalnej 2 (budynek B w godzinach 12 -14 poniedziałek, w godzinach 17-19 środa)  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra.

DEKLARACJE złożone po ww. terminie nie zostaną uwzględnione we wniosku składanym do WFOŚIGW we Wrocławiu. 

Możliwość pobrania wzoru deklaracji w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29, pokój nr 53 oraz w siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej, adres jw.

 

DEKLARACJA do pobrania PDF

 

 

Dotacja na zmianę ogrzewania wykonaną w 2016 roku

Miasto Jelenia Góra udziela dotacji celowej na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których:

 1. poniesiono wydatki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
 2. nie udzielono dofinansowania z innych źródeł (np. Programu pilotażowego  pn.: Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł. Część 1) Program  Pilotażowy KAWKA”);
 3. złożono wnioski w wyznaczonym terminie tj. do dnia 15.09.2017 r.

 

Podstawa prawna: Uchwała nr 304.XLI.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2543).

 

link do Uchwały 

 

I. Wysokość dotacji

Dotacja udzielna jest w wysokości do 50% poniesionych kosztów na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Jeleniej Góry, w maksymalnej wysokości do 7 000 zł.

II. Procedura postępowania w zakresie realizacji złożonych wniosków

Procedurę postępowania w zakresie realizacji  złoconych wniosków określa zarządzenie nr 0050.1022.2017.VII Prezydenta Miasta  Jeleniej Góry  z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia procedury postępowania w zakresie realizacji wniosków złożonych w ramach dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.


link do zarządzania : http://bip.jeleniagora.pl/ordinances/content/6909

 

III. Udzielone dotacje celowe w roku 2017 na zmianę ogrzewania

 

link do informacji:  http://bip.jeleniagora.pl/contents/content/228/8375


 

 

Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania 2017/2018 w ramach WFOŚ

Jesienna zbiórka liści

W dniach od 22 do 26 października 2018r. na terenie Jeleniej Góry odbędzie się jesienna zbiórka liści.

Program Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego

Dnia 25 stycznia 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska podpisał z Miastem Jelenia Góra umowy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” .

 

Cel programu: Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej.

 

1. Beneficjenci końcowi programu:

 • osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania w ramach niniejszego „Programu”,

 • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków),

 • w odniesieniu do osób fizycznych - beneficjentami końcowymi mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych,

 • w przypadku współwłasności do złożenia zgłoszenia o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj.: wnioskodawcy,

 • dofinansowanie udzielane jest osobno na każdy lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny lub kotłownię (w przypadku kotłowni wspólnej), tzn. właściciel kilku nieruchomości.

2. Zakres wsparcia: przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji

oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła:

 • Kotły gazowe;

 • Kotły na olej lekki opałowy;

 • Piece zasilane prądem elektrycznym;

 • Kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – nie dotyczy obszaru Uzdrowiska Cieplice;

 • Kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) - wilgotność  biomasy poniżej 20%;

 • Włączenie do sieci cieplnych;

 • OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła.

3. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:

a)  Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2017 roku,

a kończy wraz z końcem realizacji „Programu” tj. w  dniu 30 września 2018 r. - termin zakończenia okresu kwalifikowalności został określony przez Miasto w celu prawidłowej realizacji zadania.

b)  Do   kosztów   kwalifikowanych   zaliczane   będą   wyłącznie   koszty   poniesione
w   okresie kwalifikowania oraz bezpośrednio powiązane z celami przedsięwzięcia objętego pomocą finansową, a także mieszczące się w katalogu elementów wymienionych w lit. d).

c) Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku

lub równoważnego dokumentu księgowego.

d) Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy:

 • koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania,

 • koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie   w przypadku   likwidacji   wszystkich   źródeł   w   nieruchomości   objętej zgłoszeniem),

 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,

 • koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną,

 • koszt przyłączy gazowych i energetycznych,

 •  koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne,

 • koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),

 • koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej

 • (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),

 • zbiornik na ciepłą wodę użytkową,

 • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,

 • koszt wykonanych opinii kominiarskich,

 •  koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła
  e) Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe,
  f) Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak:

 • koszt nadzoru nad realizacją,

 • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,

 • koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta końcowego.

4. Informacje dodatkowe: 

a)   Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE.

b) Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.

c)  Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.

d)   Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w ramach „Programu” tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19)  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) tj. mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW;

e)  W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła
w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:

 • wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,

 • pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,

 • pieców objętych ochroną konserwatorską.

W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

 

Dotacja udzielna jest w wysokości do 50% poniesionych kosztów na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym w maksymalnej wysokości do 7 000 zł oraz w budynku jednorodzinnym do 10 000 zł.

 

Miasto Jelenia Góra prosi o składanie KOMPLETNYCH WNIOSKÓW dotyczących likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji w lokalach lub budynkach mieszkalnych zakwalifikowanych i zgłoszonych do WFOŚiGW, w terminach:

1. do dnia 23 marca 2018 r.

2. do dnia 29 czerwca2018 r.

3. do dnia 28 września 2018 r.

 

WNIOSEK należy złożyć w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: ul. Sudecka 29, w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 25. 

 

WNIOSKI złożone po ww. terminie nie zostaną uwzględnione we wniosku składany do WFOŚIGW we Wrocławiu. 

 

Możliwość pobrania wzoru wniosku w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29, pokój nr 25.

 

WNIOSEK do pobrania (pdf)

 

Subscribe to RSS - ochrona środowiska

 

Kalendarz FB