odpady

Nowy harmonogram odbioru odpadów

Od 1 lutego 2018 roku obowiązywać będzie nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z ROD

Zostanie przeprowadzona jednorazowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Jesienna zbiórka liści

W dniach od 22 do 26 października 2018r. na terenie Jeleniej Góry odbędzie się jesienna zbiórka liści.

Mobilny PSZOK w sierpniu

W sierpniu przeprowadzona zostanie kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych.

Mobilny PSZOK w lipcu

W lipcu przeprowadzona zostanie kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych.

Podziemne pojemniki do segregacji odpadów - jak z nich korzystać?

Pojemniki zabezpieczone są elektronicznym systemem i mogą korzystać z nich osoby posiadające karty dostępu

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi za 2017 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Miasto Jelenia Góra informuje, że:

1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jelenia Góra jest konsorcjum KOMSIM, w skład którego wchodzą firmy:

1) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 161/163 Jelenia Góra

2) SIMEKO Sp. z o.o.:

Biuro - ul Karola Miarki 42 Jelenia Góra

Baza magazynowo-transportowa - ul. Krakowska 42

 

2. Miejscem zagospodarowania odebranych z terenu miasta Jelenia Góra zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Ścięgnach-Kostrzycy prowadzona przez Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Adres biura: Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice.

 

3. W 2017 roku Miasto Jelenia Góra osiągnęło 23 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami opadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła oraz 65 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne opadów budowlanych i rozbiórkowych osiągając tym samym wymagane rozporządzeniem Ministra Środowiska wartości. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł w roku 2017 – 38 %

 

4. Na terenie miasta Jelenia Góra funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul Wolności 161/163. PSZOK funkcjonuje na terenie siedziby MPGK Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w każdą sobotę w godzinach 8.00-14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Od marca do października 2017r. funkcjonował mobilny PSZOK, który stacjonował na terenie miasta w 30 lokalizacjach.

 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest od mieszkańców w PSZOK prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Wolności 161/163 oraz raz na miesiąc z terenu miasta, podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.

Grupa:

Mobilny PSZOK w czerwcu

W czerwcu przeprowadzona zostanie kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne oraz wiele innych

Zrób domowe porządki i zgarnij sadzonkę

Mieszkańcy Jeleniej Góry, którzy oddadzą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny otrzymają sadzonkę lawendy.

Od czerwca zwiększy się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry, jak co roku w sezonie letnim, zwiększa się częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych

Subscribe to RSS - odpady

 

Kalendarz FB