baner

Autor: redakcja UMJG

31.1.2023 - 8:26

Obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urząd Miasta Jelenia Góra informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm. ) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych(szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.


Właściciele nieruchomości, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Z dniem 9 sierpnia 2022 r. zmieniły się przepisy ww. ustawy, które nałożyły na gminy obowiązek przeprowadzania kontroli, dlatego też od 1 marca 2023 r. na terenie Miasta Jelenia Góra rozpoczyna się cykl kontrolny w tym przedmiocie. Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.


W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.

Uwaga: właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Przypominamy, że usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych, osadów z osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra.