baner

Autor: redakcja UMJG

29.11.2022 - 10:31

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 12 ust. 1, ust. 1a, ust. 2, ust. 2a i ust. 2b w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 38 pkt 7, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1836, zm.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1261), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, zm.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2185),

zawiadamiam,

że na wniosek Inwestora – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającego przez pełnomocnika Pana Jarosława Malinowskiego, w dniu 24 listopada 2022 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 29/22 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz udzielającą pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia De400mm, De125mm relacji Jelenia Góra – Piechowice, przewidzianą do realizacji na działkach nr:

W związku z powyższym, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 29 listopada 2022 r. – data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Urzędu Miasta Jelenia Góra, Urzędu Gminy Stara Kamienica, Urzędu Miasta w Piechowicach, w Biuletynach Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych wymienionych Urzędów oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 13 grudnia 2022 r. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – plac Powstańców Warszawy 1, pok. 2103 (kancelaria). Strony postępowania będą przyjmowane po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub emaliowo: (71) 340-67-72 (email: a.klimczak@duw.pl).
    
Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Zawiadomienie w drodze publicznego obwieszczenia uważać się będzie za dokonane 
z dniem 13 grudnia 2022 r. Rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia odwołania nastąpi z dniem 14 grudnia 2022 r. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.