Ręce starszych osób.

Autor: redakcja UMJG

28.3.2020 - 8:22

Opieka wytchnieniowa – ważne informacje

Miasto Jelenia Góra planuje przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W związku z tym, prosimy mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do Programu do wypełnienia załączonej ankiety, która pozwoli na rozpoznanie potrzeb i oszacowanie wielkości zainteresowania usługami w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 w Jeleniej Górze.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,
  • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.


 

Program jest realizowany w trzech formach:

1) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b) ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

2) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

a) ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,

b) w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

3) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Miasta Jelenia Góra do kontaktu z Działem Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Istnieje możliwość przesłania samodzielnie wypełnionej i podpisanej ankiety na adres e-mail: dr@mops.jelenia-gora.pl

Dla osób, które nie mają możliwości przesłania ankiety w wersji elektronicznej, deklarujemy wsparcie – ankietę można wypełnić poprzez rozmowę telefoniczną z pracownikiem Działu Rehabilitacji pod nr telefonu 757558801 oraz 757558802.

Ankiety będą przyjmowane (zarówno w formie telefonicznej jak i mailowej)

do dnia 30 marca 2020 do godz. 15:00.

 

Ankietę w formacie pdf można pobrać TUTAJ.

Ankietę w formacie odt (plik edytowalny) można znaleźć TUTAJ.