komputer

Autor: redakcja UMJG

20.4.2021 - 13:51

Rusza nabór wniosków - projekt „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”

Formularze do III naboru dostępne są od dnia dzisiejszego na stronie internetowej Projektu www.karr.pl. Planowana jest elektroniczna forma przeprowadzenia naboru, termin rozpoczęcia naboru 29 kwietnia 2021 r. od godz. 13.00.

 

Projekt pn: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej” w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
realizowane na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu Nr RPDS.03.03.03-02-0001/19-00  z dnia 28.01.2020 r. zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą we Wrocławiu a Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze

 

Oto szczegóły:

Ogłoszenie z dnia 15.04.2021r. o III naborze Wniosków o powierzenie Grantu:

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w niniejszym Projekcie, spełniających warunki udziału określone w Procedurze realizacji projektu grantowego, zapraszamy do składania Formularza zgłoszeniowego wyłącznie drogą elektroniczną.

Kwota alokacji na dzień 15.04.2021r.wynosi:1.628.216,83 zł ( słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście szesnaście złotych 83/100). Limit dostępnych środków finansowych może ulec zmianie ze względu na uwolnienie środkówz alokacji I i II naboru do projektu.   

Nabór rozpocznie się w dniu 29.04.2021r. (czwartek) od godziny 13:00:00 i potrwa do momentu, gdy wartość grantów przekroczy 170% kwoty środków przeznaczonych do rozdysponowania w III naborze.

Krok po kroku jak wnioskować o Grant:

  1. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać odręcznie lub wydrukować, wypełnić odręcznie i podpisać odręcznie.

  2. Nie należy zmieniać formatu Formularza zgłoszeniowego.

  3. Formularz należy zeskanować i przesłać na adres mailowy Grantodawcy: oez@karr.pl w formacie *.pdf  jako załącznik. Maksymalny rozmiar wiadomości nie może przekroczyć 20MB.

Uwaga! Do wiadomości e-mail można załączyć tylko jeden Formularz zgłoszeniowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy Grantobiorca jest właścicielem/współwłaścicielem/najemcą więcej niż jednej nieruchomości.

  1. Adres e-mail będzie aktywny 29.04.2021r. od godziny 13:00:00.

  2. Po zawiadomieniu mailowo przez Grantodawcę o zakwalifikowaniu się do projektu Grantobiorca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni kalendarzowych wersję papierową Wniosku o powierzenie Grantu wraz z Załącznikami.

  3. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w jednym egzemplarzu, do siedziby Grantodawcy (I piętro, sekretariat) w zaklejonej kopercie z adresem KARR S.A., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.

Uwaga! Wersja papierowa Wniosku o powierzenie Grantu musi zawierać informacje spójne z przesłaną wersją elektroniczną Formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

wersja pdf

wersja docx

 

Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020