baner

Autor: redakcja UMJG

28.3.2023 - 10:00

ZAKAZ WYPALANIA TRAW

Wybrane przepisy prawne dotyczące wypalania traw:

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. 2022, poz. 916, 1726, 2185, 2375)
Art. 124

„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
Art. 131, pkt 13
„Kto wbrew przepisom art.. 125 zabija zwierzęta, niszczy rośliny lub grzyby lub niszczy siedliska roślin, zwierząt lub grzybów - podlega karze aresztu albo grzywny”.

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach  
(Dz. U. 2022, poz. 672, 1726, 2311)

Art. 30, pkt 3
„W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m                   od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy
gleby i pozostałości roślinnych”.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
(Dz. U. 2022, poz. 1138, 1176, 1855)
Art. 163

„Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
Art. 164
„Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Przestrzegaj prawa
NIE WYPALAJ TRAW!
 

Galeria
Image