Ręka trzymająca długopis i wypełniająca nowy wniosek.

Autor: redakcja UMJG

22.6.2021 - 8:41

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca

Od 1 lipca 2021r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Zmieni się także wzór wniosku.

Nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego został wprowadzony Uchwałą nr 330/XXXIII/2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 kwietnia 2021 r. W załącznikach do uchwały znajduje się także nowy wzór deklaracji o wysokości dochodów.

Oba wzory można znaleźć TUTAJ.

 

Zmieniają się też zasady wyliczania dochodów gospodarstwa domowego.

Od dnia 1 lipca 2021 roku dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych – od 1 lipca tylko zamieszkującym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

 

Od dnia 1 lipca 2021 roku dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w :

 • domu pomocy społecznej ;
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym ;
 • schronisku dla nieletnich ;
 • zakładzie poprawczym ;
 • zakładzie karnym ;
 • szkole,w tym szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

 

Uwaga! Dodatek mieszkaniowy (od 1 lipca) przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%,

2) wieloosobowym – 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Obecnie jest to kwota 5167,47 zł.

 

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.